POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

OCHRONA PRYWATNOŚCI

§1

Postanowienia ogólne

1. Mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników usług świadczonych w domenie falcon-im.com (dalej jako „Serwis”), jako właściciel i administrator zarządzający tym Serwisem – Falcon Investment Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wprowadzamy niniejszą Politykę prywatności.
2.     Administratorem Państwa danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług Serwisu jest spółka Falcon Investment Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-021) przy ul. Chmielnej 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000904626, kapitał zakładowy w wysokości w wysokości 5.000,00 zł (dalej jako „Administrator”).
3.     Dane osobowe użytkowników Serwisu (dalej jako „Użytkownik”) przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
4.    Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na to, aby użytkowanie przez niego Serwisu podlegało uregulowaniom Polityki prywatności Serwisu.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

1.      Postanowienia niniejszej Polityki dotyczą wszystkich osób korzystających z Serwisu.
2.      Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane są w celach:

a)     marketingowych Administratora, realizowanych poprzez kontrolę prowadzonych kampanii reklamowych oraz sposobu korzystania z Serwisu, a także poprzez dopasowywanie treści i oferty do Użytkownika – w którym to celu dane mogą podlegać zautomatyzowanej analizie; lub
b)     analizowania sposobu korzystania przez Użytkowników z serwisu, tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu;
c)      przekazywania ofert i informacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora.
a w przypadku wdrożenia przez Administratora funkcji newslettera lub funkcji formularza kontaktowego, także w celach:
d)     nawiązania kontaktu i odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym; lub
e)     świadczenia bezpłatnej usługi newsletter, polegającej na przesyłaniu przydatnych i interesujących dla Użytkowników informacji dotyczących działalności i świadczonych usług przez Administratora.

3.     Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub w innych niż wskazane powyżej celach, niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w szczególności w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przez RODO.
4.      Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, by korzystać z Serwisu i jego ewentualnych funkcjonalności.
5.    Zakres przetwarzanych danych osobowych ograniczono do minimum niezbędnego do świadczenia usługi Serwisu. Co do zasady Administrator nie będzie gromadzić Państwa danych osobowych. W wyniku odwiedzin Serwisu na Państwa urządzeniu pozostawiony zostanie plik cookie Google, który z pomocą anonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych stron umożliwia wyświetlanie dopasowanych reklam oraz kontrolowanie tych reklam.
6.  W przypadku wdrożenia przez Administratora funkcji newslettera lub funkcji formularza kontaktowego, rodzaje informacji, które będziemy gromadzić na Państwa temat, a które Państwo dobrowolnie udostępnicie Administratorowi za pośrednictwem strony internetowej/formularza/usługi, obejmować mogą:

a)     Imię i nazwisko;
b)     Adres e-mail;
c)      Numer telefonu.

7.      O ile prawo nie wprowadza innego wymogu, Państwa dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat. 

§ 3

Prawa osób, których dane dotyczą

1.     Przysługuje Państwu, jako Użytkownikom naszego Serwisu:

a)     prawo dostępu do treści podanych danych osobowych,
b) prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania podanych danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,
c)      prawo do usunięcia podanych danych, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
d)     prawo do bycia zapomnianym,
e)     prawo do ograniczenia przetwarzania podanych danych,
f)      prawo do przenoszenia podanych danych osobowych, jeśli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy,
g)     prawo do sprzeciwu,
h)     prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu,
i)       prawo do wycofania zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w każdym czasie, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody,
j)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub inny organ, który go zastąpi.

2.   W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji swoich praw, Użytkownik Serwisu może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem listownie pod adresem: ul. Chmielna 25, 00-021 Warszawa lub przez maila: kontakt@falcon-im.com.

§ 4

Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w której w której administrator danych udostępniający dane oraz administrator danych pozyskujący dane drogą udostępnienia posiadają odpowiednią podstawę prawną w sprawie ww. czynność, w tym na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia tych danych. 

§ 5

Ochrona informacji o charakterze osobistym

1.   Administrator stosuje środki ostrożności, w tym środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2.  Administrator podejmuje działania zgodne ze standardami w branży w celu ochrony poufności danych. Administrator wdrożył zasadne mechanizmy kontroli organizacyjnej, technicznej i fizycznej, aby chronić Państwa dane osobowe przed utratą, niewłaściwym użyciem lub modyfikacją.

§ 6

Pliki cookies

1.    Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych
2.     Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu w następujących celach:

a)     świadczenia usług oferowanych przez Administratora,
b)     dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,
c)      marketingowych, raportowych i statystycznych Administratora i podmiotów z nim współpracujących,
d)     prezentacji reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika oraz kontrolę tych reklam.

3.     Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
4.     Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik
5.     Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies:

a)     Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
b)     Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
c)      Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
d)     Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
e)     Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 7

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka będzie jednostronnie zmieniana w sytuacji, kiedy okaże się to niezbędne z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów w zakresie ochrony danych osobowych lub inne istotne zmiany. Zastrzegamy sobie również możliwość zmiany Polityki w przypadku zmian technologicznych mających wpływ na przetwarzanie danych osobowych, a także w razie zmiany podstaw prawnych, celów lub sposobów przetwarzania danych osobowych.